Bejelentkezés

Pályázati kiírás

Erdőkben túrázni, vizeken evezni minden gyerek álma. Országot megismertetni, kalandokra lehetőséget adni minden felnőtt célja. 2017-ben elindul gyerekeknek, fiataloknak egy Magyarország megismerését célzó program.
Vándortábor 2017


A pályázat célja:
A Vándortábor2017 Program célja a sport és a természetjárás, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és környezettudatos életmód támogatása a felső tagozatos és középiskolás fiatalok körében, továbbá az ismeretátadáshoz szükséges elkötelezett pedagógiai munka képzésekkel történő megalapozása és elismerése. 2017-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával Vízi Vándortábor és Erdei Vándortábor program kerül meghirdetésre.

Az Erdei Vándortábor programot szervező Országos Erdészeti Egyesület (továbbiakban Kiíró) céljául tűzte ki a hazai tájakon történő túrázás népszerűsítését, a hazai erdők világának megismertetését, felfedezését a diákok számára.

Jelen pályázat a 1159/2017. (III. 22.), a gyermek- és ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról szóló kormányhatározat alapján kerül kiírásra. Az erdei vándortábor 5 útvonalán, 18 kiépített táborhely igénybevételével, 7 napos turnusokban, felkészített pedagógusok irányításával 2017-ben július 1. és augusztus 20. között tartanak a táborok.

Pályázatot nyújthatnak be (továbbiakban: pályázók):
Alapfokú köznevelési intézmények felső tagozatai (5-8) (beleértve az egyházi, önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is), Középfokú oktatási intézmények (beleértve az egyházi, önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is), Szakképző intézmények, Civil szervezetek (pl. szövetségek, egyesületek, alapítványok), egyházak és egyházi jogi személyek, amelyek gyermek vagy ifjúság közösségeket fognak össze, és fontos szempontként kezelik a környezet megismerését, megvédését, a sportot, és a közösségüket építő program hasznos megvalósítását tervezik Magyarország természetjáró túraútvonalain, erdeiben.

A pályázat kiírója:
Országos Erdészeti Egyesület

A pályázat beadására nyitva álló időszak:
2017. április 15 – június 30.

Kedvezményezettek köre:
Magyarország alapfokú köznevelési intézményeinek felső tagozatos (5-8) és középfokú oktatási intézményeinek tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai, A szakképzési intézményhálózatban tanuló, 19. életévüket be nem töltött diákok, A pályázók körében felsorolt szervezetek gyermek/ifjúsági közösségei, amennyiben tagjaik rendelkeznek tanulói jogviszonnyal a pályázók körében felsorolt valamely közoktatási intézményben, és 2016-ban megkezdték az 5. osztályt, A táborozást vezető, szervező pedagógus, amennyiben a későbbiekben részletezett képzési követelménynek eleget tesz, A csoport kísérésében résztvevő 18 év feletti személy(ek) a későbbiekben meghatározott létszámban és feltételek szerint.
Az erdei vándortáborok ideje és helyszínei:
Ideje:
2017. július 1 – 2017. augusztus 20.

Helyszínei: Mátrai erdei vándortábor: útvonal 5 táborhellyel: Sirok – Csevice Erdei Iskola – Nagybükkfatisztás – Galyatető – Fenyvespuszta, Tar
Börzsönyi erdei vándortábor: útvonal 4 táborhellyel: Diósjenő – Pénzásási Turistaház – Kútbereki táborhely – Bernecebaráti
Pilisi erdei vándortábor: útvonal 3 táborhellyel: Visegrád – Pilisszentlászló – Csobánka
Bakonyi erdei vándortábor: útvonal 3 táborhellyel: Bakonybél – Huszárokelőpuszta – Hubertlaki-turistaház – Bakonybél
Mecseki erdei vándortábor: útvonal 3 táborhellyel: Komló-Sikonda – Komló-Zobákpuszta – Pécsvárad
Egyedi helyszín: amennyiben a pályázó nem a fenti, a program keretében biztosított útvonalakat és táborhelyeket tervezi igénybe venni, pályázni kizárólag a táborozást vezető, szervező pedagógus és kísérő megbízási díjára lehet pályázni, 7 napos időtartamra, a későbbiekben részletezett feltételek szerint.

A résztvevők maximális létszáma:
Az erdei vándortábor 2017-es évre meghatározott időintervallumában és a megadott helyszíneken összesen maximum 5000 fő az összes Kedvezményezettet beleértve.

Pályázati feltételek:
Pályázati felület megnyitása 2017. április 15. Pályázni a www.erdeivandor.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet- Jelen felhívás feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2017. június 30. napjáig állnak fent. Egy pályázó csoport létszáma nem lehet kevesebb, mint 15 fő (13 diák + 2 kísérő), és nem lehet több mint 40 fő (36 diák + 4 kísérő). E felhívás keretében egy adatlapon legfeljebb egy turnusra/csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény több pályázatot is beadhat. A pályázó vállalja, hogy a csoporthoz az alábbiakban részletezettek szerint egy fő, a táborozást szervező pedagógust, és a gyerekek létszámának megfelelő számban további kísérőket biztosít. A pályázó vállalja, hogy az általa csoportvezetőként, szervezőként megjelölt pedagógus a tábor megkezdése előtt elvégzi a Testnevelési Egyetem által akkreditált, a részére kedvezményesen 10.000 Ft költségtérítéssel elérhető gyalogos vándortábor-vezető tanfolyamot. Kiíró lehetőséget biztosít, hogy a csoport létszámához meghatározott további kísérő(k) számára is elérhetővé teszi az előbbiekben részletezett tanfolyam kedvezményes elvégzését. A tanfolyamot elvégző vezető, szervező pedagógus és a tanfolyamot elvégző kísérők a táborban költségtérítés-mentesen vehetnek részt, továbbá a kiíró megbízási szerződés keretében a táborozás időtartamára (7 nap) naponta bruttó 10.000 Ft megbízási díjat fizet számukra. (Az összeg nem tartalmazza a kiíró által a megbízási díjhoz kapcsolódó, a megbízót terhelő járulékokat, azt megbízó fizeti meg) Vezető, szervező pedagógus és kísérők szükséges és lehetséges létszáma csoportonként: 20 gyermekig: 1 fő vezető, szervező pedagógus + 1 fő 18 év feletti kísérő, 21-30 gyermek esetén: 1 fő vezető, szervező pedagógus + 2 fő 18 év feletti kísérő, 31-36 gyermek esetén: 1 fő vezető, szervező pedagógus + 3 fő 18 év feletti kísérő A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag a kiíró által meghatározott, a www.erdeivandor.hu honlapról letölthető formanyomtatványon lehet benyújtani. A meghatározott mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni JPEG/PNG formátumban dokumentumonként. Az adatok valóságtartalmát a kiíró ellenőrizheti, A pályázatokat a kiíró, folyamatosan a beérkezés sorrendjében bírálja el, A vándortábor szolgáltatásban részesülő gyermekek TAJ kártyájának másolatát, valamint a szülő/törvényes képviselő által aláírt, a táborozó egészségi állapotáról szóló nyilatkozatokat – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – a tábort szervező pedagógus köteles összegyűjteni, és a táborozás során magánál tartani. Az esetleges személyi változásokról Kiegészítő pályázati adatlapot kell kitöltenie a vezető, szervező pedagógusnak, és azt a táborkezdéskor át kell adnia a túravezetőnek.
Az erdei vándortábor szolgáltatás tartalma:
Szállás 6 éjszakára kiépített sátortáborban vagy gyermek- és ifjúsági táborban (sátor fekhellyel, közösségi és étkező helyiség, hideg-meleg vizes zuhany, WC) A megérkezés napján vacsorától a hazautazás napján reggeliig napi háromszori étkezés, amiből egy meleg étkezés, Orvosi ügyelet, Információs anyag a túraútvonalról és a programokról, Garantált (a résztvevők számára ingyenes) szabadidős programok.
A pályázati szolgáltatás önrésze, befizetése:
Az erdei vándortábor önrésze a gyermekek, és a létszám alapján meghatározott a vándortábor-vezető tanfolyamot el nem végző 18 év feletti kísérők számára a 7 napra összesen fejenként bruttó 22.000 Ft, amely nem tartalmazza az utazási költségeket. Az utazás megszervezése és költségeinek viselése a pályázó terhe. A pályázat önrésze a gyermekektől és a kísérőktől szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázónak kell gondoskodnia. Jelen jelentkezés önrésze nem terjed ki az idegenforgalmi adó (IFA) összegének megfizetésére, amely a 18 éven felüli személyek után a táborozás helyszínén, készpénzben fizetendő, és mértékére az illetékes települési önkormányzat rendelete az irányadó. Az önrész 30%-át a sikeres jelentkezéstől számított 15 napon belül, míg a fennmaradó 70%-ot a vándortábor kezdődátumát megelőző 7 napon belül kell egy összegben, a pályázat visszaigazolásakor kapott azonosító szám feltüntetésével átutalni az útvonalat működtető erdőgazdaság visszaigazoló mailben megadott bankszámlaszámára.
Egyéb információk:
A tábor ideje alatt munkát végző felnőttek (a felhívásban részletezett tanfolyamot elvégző hivatalos kísérők) étkezését, valamint a táboroztatáshoz közvetlenül köthető programok költségeit a pályázatban elnyerhető pályázati szolgáltatás fedezi. A vándortábor helyszínére és az onnan haza történő utazás költségei a pályázókat terhelik. A Kiírónak joga és kötelessége a vándortáborozás folyamatának ellenőrzése.
A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
A pályázó azonosításra alkalmas adatai (OM azonosító vagy bírósági kivonat, aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta), A pályázó aláírásra jogosult képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata a táborban részt vevő gyermekek érvényes tanulói jogviszonyának fennállásáról és a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatok meglétéről, amelyeket pályázó gyűjt össze, ellenőriz és tárol, és kérésre bemutatja, Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati felületre feltöltött személyes adatok kezelésről, Hozzájáruló nyilatkozat a táborozás során kép- és hangfelvételek készítéséhez és annak OEE részéről történő felhasználásáról.
A pályázati feltételek az irányító hatóság rendelkezései szerint változhatnak.

Eredményes pályázást, és élményekkel teli vándortáborozást kívánunk!

Budapest, 2017. március 31.
Országos Erdészeti Egyesület